Predavanje na Univerzitetskom koledžu Buskerud (Dramen – Norveška)

Predsednik udruženja “Monitor” doc. dr Aleksandar R. Ivanović,  održao je, sa prof. dr Amelom Lukač Zoranić (IUNP), zajedničko predavanje 24.01.2015. godine, studentima Univerzitetskog koledža Buskerud u Dramenu (Norveška) na temu: „Multikulturalizam u Srbiji od perioda Jugoslavije do današnjih dana”.

Predavanje je imalo za cilj da se studenti specijalističkih studija na studijskom programu: Ljudska prava, multikulturalno razumevanje i menadžment konflikata, upoznaju sa specifičnostima multikulturalizma u  Srbiji od perioda Jugoslavije pa sve do današnjih dana.

Studenti su najpre upoznati sa nastankom i istorijskim razvojem ideje jugoslovenstva, kao i sa istorijskim činjenicama u vezi stvaranja prve i druge Jugoslavije. Posebnu pažnju posvetili su problemima i nerešenim nacionalnim pitanjma sa kojima se susretala kako prva tako i druga Jugoslavija. S tim u vezi, ukazali su na pojedine unutrašnje i spoljašnje faktore koji su doveli do raspada Jugoslavije i krvavog građanskog rata. Nakon toga, prikazali su studentima multietnički, multikulturalni i multikonfesionalni sastav današnje Srbije ističući značaj rešavanja pitanja manjinskih prava i uspostavljanja demokratije i vladavine prava kao preduslova za izgradnju interkulturlanog društva.