Održana online promocija Priručnika za simulaciju suđenja iz oblasti zločina iz mržnje

This post is also available in: enEnglish (енглески)

30 juna sa početkom u 18:00h održana je promocija Priručnika za simulaciju suđenja iz oblasti zločina iz mržnje. Reč je o publikaciji koja je nastala kao zajednički rezultat rada mentora i polaznika programa “Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije”, koji je realizovan u periodu od septembra 2019 do juna 2020 godine uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

O priručniku su govorili autori: Prof. dr Emir Ćorović, Adnan Baćićanin, Azra Fetahović, Doc. dr Dragana Ranđelović, MSc Samra Dečković i Prof. dr Aleksandar R. Ivanović.

Kao rezultat sveukupnih aktivnosti na projektu nastale su brojne prezentacije, tekstovi koji su izradili mentori angažovani na projektu, a koji su bili namenjeni polaznicima ovog projekta. Pored toga, kao rezultat realizacije projekta nastali su tužilački akti (optužnice i optužni predlozi), podnesci (odgovori na optužnicu i imovinskopravni zahtevi, kao i sudske odluke (presude) koji su urađeni u sklopu simulacije suđenja. Shodno tome navedene rezultate smo pretočili u ovaj priručnik kojim smo želeli da svoja iskustva stečena na ovom projektu, nesebično podelimo sa svima onima koji imaju nameru da organizuju simulaciju suđenja iz oblasti zločina iz mržnje. Pored toga, ovaj priručnik je pogodan i za generalno pripremanje simulacionih sudnica iz oblasti krivičnog prava u skladu sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije. Takođe, on može biti koristan i pripravnicima, koji započinju svoju karijeru u policiji ili organima krivičnog pravosuđa, advokaturi ali i ne samo pripravnicima nego i generalno zaposlenima u ovim institucijama, kojima može biti od koristi u snalaženju u postupcima koji se vode zbog postojanja motiva mržnje u smislu člana 54a KZ. Naposletku, on može biti od koristi predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave borbom protiv zločina iz mržnje. Edukacija budućnih nosilaca policijskih, tužilačkih, advokatskih i pravosudnih funkija kroz simulacione sudnice predstavlja jedan od efikasnijih načina da se mladi pravnici bliže upoznaju načinom primene teorijskog znanja u praksi. S tim u vezi, publikacija sadrži teme koje su polaznicima ovog programa prezentovane od strane mentora, ali i podnesaka, tužilačkih i sudskih odluka koje su razvijene od strane samih polaznika programa. Štampanjem ove publikacije, želeli smo pre svega da pomognemo mladim pravnicima u prepoznavanju, razumevanju i procesuiranju zločina iz mržnje, tj. stvaranjem jednog ovakvog štiva, želeli smo da nadomestimo nedostak literature koja se bavi ovom problematikom i na taj način omogućimo mladim pravnicima da steknu sveobuhvatna znanja u vezi zločina iz mržnje kroz prizmu postupanja u krivičnom postupku. Takođe, želeli smo i da stvorimo jednu publikaciju koja će moći da posluži za pripremanje i realizovanje simulacionih sudnica na slične teme. Shodno navedenom, u publikaciji su najpre predstavljena teorijska razmatranja samog pojma zločina iz mržnje, međunarodni standardi i analiza domaćih odredaba koje se tiču ovog instituta. U središnjem delu prikazan je rad nadležnih organa na polju suzbijanja i sprečavanja zločina iz mržnje, i ujedno su date smernice za otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje zločina iz mržnje. Potom su kroz analizu zakonskih odredaba prikazane faze krivičnog postupka uz davanje smernica za praktično postupanje u predistražnom, istražnom, optužnom i glavnom delu krivičnog postupka sa posebnim fokusom na slučajeve zločina iz mržnje. U narednom delu, date su smernice za sastavljanje krivične prijave, optužnih akata, odgovora na optužnicu i presuda, kao i drugih podnesaka, poput imovinskopravnog zahteva i žalbe na presudu. U završnom delu publikacije predstavljeni su simulacioni slučajevi, kao i optužni i akti i presude koje su napisane od strane timova prilikom realizacije takmičenja u simulaciji suđenja. Takođe, date su i propozicije za realizaciju ovakvog događaja. Shodno navedenom, nadamo se da će ova publikacija doći u ruke velikog broja mladih pravnika i da će im pomoći da steknu kompletnu sliku ulozi nadležnih organ u borbi protiv zločina iz mržnje, rečeno je od strane autora tokom promocije.

Celokupni snimak promocije dostupan je na: https://www.youtube.com/watch?v=A3TH50NW9IM&t=3698s

PDF verzija priručnika dostupna je na sledećim adresama:

https://www.academia.edu/43838919/PRIRU%C4%8CNIK_ZA_SIMULACIJU_SU%C4%90ENJA_IZ_OBLASTI_ZLO%C4%8CINA_IZ_MR%C5%BDNJE_MANUAL_FOR_HATE_CRIME_MOOT_COURT

https://www.researchgate.net/publication/343602305_PRIRUCNIK_ZA_SIMULACIJU_SUDENJA_IZ_OBLASTI_ZLOCINA_IZ_MRZNJE_MANUAL_FOR_HATE_CRIME_MOOT_COURT

 

Promotivni video o projektu: „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ dostupan je na: https://www.youtube.com/watch?v=82nTMNffe2E&t=280s

@USEmbassySerbia #U.S.Embassy Belgrade #USEmbassySerbia #USEmbassySerbia