VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „KRIVIČNO-PRAVNA ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je druga epizoda video tutorijala pod nazivom „Krivično-pravna zaštita od diskriminacije i govora mržnje“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, kroz zajednički program „Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji“.

Ova epizoda serijala se bavi krivično-pravnom zaštitom od diskriminacije i govora mržnje. U razgovoru sa gostom ove epizode prof. dr Emirom Ćorovićem, vanrednim profesorom krivičnog prava Departmana za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru, nastojali smo da gledaoce upoznamo sa načinima ostvarenja krivično-pravne zaštite od diskriminacije i govora mržnje.

Sadržaj video tutorijala obuhvata sledeće tematske celine:

 1. UOPŠTENO O DISKRIMINACIJI;
 2. UOPŠTENO O KRIVIČNOM PRAVU I POJMU KRIVIČNOG DELA;
 3. DISKRIMINACIJA I KRIVIČNO DELO;
 4. UOPŠTENO O KRIVIČNOM POSTUPKU;
 5. PRIJAVLJIVANJE DISKRIMINATORSKOG KRIVIČNOG DELA;
 6. PRAVNI OKVIR KRIVIČNO-PRAVNE ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE;
 7. NAJZNAČAJNIJA DISKRIMINATORNA KRIVIČNA DELA;
 8. KRIVIČNO DELO POVREDA RAVNOPRAVNOSTI;
 9. KRIVIČNO DELO POVREDA UGLEDA ZBOG RASNE, VERSKE, NACIONALNE ILI DRUGE PRIPADNOSTI;
 10. KRIVIČNO DELO IZAZIVANJE NACIONALNE, RASNE I VERSKE MRŽNJE I NETRPELJIVOSTI;
 11. POSEBNA OKOLNOST ZA ODMERAVANJE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO UČINJENO IZ MRŽNJE;
 12. KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE SIGURNOSTI.

 

#diskriminacija #govormržnje #pravniokvir #krivičnodelo #krivičnopravo #krivičnipostupak #krivičnaprijava #optuženje #savetevrope #evropskaunija #monitor #csomonitor #ocdmonitor #novipazar #gradnovipazar #emircorovic #evropskisudzaljudskaprava #andtidiskriminacija #antidiskriminacionozakonodavstvo #ustavnažalba #discrimination #hatespeech #republikasrbija #ustav #nejednaktretman #counciloferuope #europeanunion #equality #jednakost #conflictmanagement #humanrights #ljudskaprava #upravljanjekonfliktima #interculturality #interkulturalnost #jp.horizontal.facility #CoE_EU_HF #coeantidiscrimination #povredaravnopravnosti #povredaugledazbograsneverskenacionalneilidrugepripadnosti #izazivanjenacionalnerasneiverskemrznjeinetrpeljivosti #posebnaokolnostzaodmeravanjekaznezakrivicnodeloucinjenoizmrznje #zlocinizmrznje #zlocinmrznje #ugrožavanjesigurnosti #criminalaw #criminaloffence #hatecrime #policija #sudstvo #eusrbija #CouncilofEuropeBelgrade