VIDEO TUTORIJAL NA TEMU „PREKRŠAJNO-PRAVNA ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE“

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U sklopu serijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ objavljena je treća epizoda video tutorijala pod nazivom „Prekršajno-pravna zaštita od diskriminacije i govora mržnje“. Serijal video tutorijala „Borba protiv diskriminacije i promocija interkulturalnog dijaloga i izgradnja poverenja“ snimljen je od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa Gradom Novim Pazarom, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, kroz zajednički program „Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji“.

Ova epizoda serijala se bavi prekršajno-pravnom zaštitom od diskriminacije i govora mržnje. U razgovoru sa gostom ove epizode Jasminom Divanefendićem, sudijom Prekršajnog suda u Novom Pazaru, nastojali smo da gledaoce upoznamo sa načinima ostvarenja zaštite od diskriminacije i govora mržnje u prekršajnom postupku.

Sadržaj video tutorijala obuhvata sledeće tematske celine:

 1. UOPŠTENO O PREKRŠAJNOM POSTUPKU;
 2. O ZAHTEVU ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA/PREKRŠAJNOJ PRIJAVI;
 3. SADRŽINA ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA/PREKRŠAJNE PRIJAVE;
 4. POSTUPANJE PREKRŠAJNOG SUDA PO ZAPRIMANJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA;
 5. PREKRŠAJI U ANTIDISKRIMINACIONOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE;
 6. PREKRŠAJ DISKRIMINATORNO POSTUPANJE ORGANA JAVNE VLASTI;
 7. PREKRŠAJ NARUŠAVANJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBLASTI RADA;
 8. PREKRŠAJ DISKRIMINACIJA U PRUŽANJU JAVNIH USLUGA I KORIŠĆENJU OBJEKATA I POVRŠINA;
 9. VERSKA DISKRIMINACIJA;
 10. DISKRIMINACIJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA;
 11. DISKRIMINACIJA NA OSNOVU POLA, RODA I RODNOG IDENTITETA;
 12. SPECIFIČNOSTI SUBJEKTIVNOG ELEMENTA DISKRIMINATORINIH PREKRŠAJA;
 13. GOVOR MRŽNJE I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST;
 14. DOKAZIVANJE DISKRIMINACIJE I GOVORA MRŽNJE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU.

#diskriminacija #govormržnje #pravniokvir #prekršaj #prekršajnopravo #prekršajnipostupak #prekršajnaprijava #zahtevzapokretanjeprekršajnogpostupka #savetevrope #evropskaunija #monitor #csomonitor #ocdmonitor #novipazar #gradnovipazar #samirlekic #evropskisudzaljudskaprava #andtidiskriminacija #antidiskriminacionozakonodavstvo #ustavnažalba #discrimination #hatespeech #republikasrbija #ustav #nejednaktretman #counciloferuope #europeanunion #equality #jednakost #conflictmanagement #humanrights #ljudskaprava #upravljanjekonfliktima #interculturality #interkulturalnost #jp.horizontal.facility #CoE_EU_HF #coeantidiscrimination #povredaravnopravnosti #javniredimir #diskriminacijaupostupcimapredorganimajavnevlasti #diskriminacijauoblastirada #diskrimiancijaupružanjujavnihuslugaikorišćenjuobjekataipovršina #zabranaverskediskriminacije #diskriminacijauoblastiobrazovanajistručnogosposobljavanja #diskriminacijanaosnovupolarodairodnogidentiteta #nepristojnodrskoibezobzirnoponašanje #vređanjevršenjenasiljapretnjailituča #zakonozabranimanifestacijaneonacističkihilifašističkihorganizacijaiudruženjaizabraniupotrebeneonacističkihilifašističkihsimbolaiobeležja #misdemeanorlaw #misdemeanor #diskriminacija #govormržnje #pravniokvir #krivičnodelo #krivičnopravo #krivičnipostupak #krivičnaprijava #optuženje #savetevrope #evropskaunija #monitor #csomonitor #ocdmonitor #novipazar #gradnovipazar #emircorovic #evropskisudzaljudskaprava #andtidiskriminacija #antidiskriminacionozakonodavstvo #ustavnažalba #discrimination #hatespeech #republikasrbija #ustav #nejednaktretman #counciloferuope #europeanunion #equality #jednakost #conflictmanagement #humanrights #ljudskaprava #upravljanjekonfliktima #interculturality #interkulturalnost #jp.horizontal.facility #CoE_EU_HF #coeantidiscrimination #povredaravnopravnosti #povredaugledazbograsneverskenacionalneilidrugepripadnosti #izazivanjenacionalnerasneiverskemrznjeinetrpeljivosti #posebnaokolnostzaodmeravanjekaznezakrivicnodeloucinjenoizmrznje #zlocinizmrznje #zlocinmrznje #ugrožavanjesigurnosti #criminalaw #criminaloffence #hatecrime #policija #sudstvo #eusrbija #CouncilofEuropeBelgrade