Javni poziv za pružaoca usluge hrane i osveženja za istraživače

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena”, koji realizuje u saradnji sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku UN Women u sklopu programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru“  koji podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, u periodu od decembra 2022 do septembra 2023. godine, raspisuje javni poziv za pružaoca usluge hrane i osveženja za istraživače.

Odabrani pružalac usluge biće odgovoran neposredno Koordinatoru projekta.

Neophodne kvalifikacije:

Pravo prijave na javni poziv imaju pravna lica ili preduzetnici koji ispunjavaju sledeće uslove.

  • Da su registrovani kod nadležnog organa, odnosno upisani u odgovarajući registar za oblast ugostiteljskih usluga;
  • Da im je poslovno sedište na području grada Novog Pazara;
  • Da im je radno vreme svakog radnog dana i vikednom minimum od 10:00 do 23:00 časova;

Poželjne kvalifikacije:

  • Da nisu u sistemu PDV-a;

Opis zadataka i poslova:

  • Pružanje usluge hrane i osveženja za 4 istraživača u periodu od 13.03.2023 do 31.05.2023, godine u ukupnoj vrednosti od 39.000,00 dinara bez PDV-a.

Uslovi rada, period i tip angažovanja:

Angažman predviđa pružanje usluge hrane i osveženja za 4 istraživača u periodu od 13. marta do 31. maja 2023, a prema dinamici realizacije koju odredi Koordinator porojekta. Odabrani pružalac usluge će biti plaćen na osnovu izdate fakture/računa u iznosu od 39.000,00 dinara bez PDV-a.

 

Način, rok i uslovi plaćanja kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

Rok izvršenja usluge: odmah – prioritet, sukcesivno u skladu sa potrebama naručioca i u dogovoru sa Naručiocem;

Način plaćanja: virmanski, na račun ponuđača, po izvršenoj usluzi;

Rok i uslovi plaćanja: u roku koji nije kraći od 15 kalendarskih dana ni duži od 45 kalendarskih dana o prijema ispravne fakture.

Rok važenja ponude: 30 (trideset) kalendarskih dana od dana otvaranja ponude.

U slučaju isteka roka važenaj ponude, naručilac je dužan da, u pisanom obliku, zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma najvećeg broja obroka (pojedinačne količine od 300 gr) i broja pića ponuđenih u okviru ukupne vrednosti nabavke koja je predviđena budžetom projekta (39.000,00 dinara bez PDV-a).

Ukoliko dve ili više ponuda budu imale istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja.

Način prijave: 

Zainteresovani kandidati/kinje se prijavljuju slanjem:

  1. Kopije rešenja o registraciji kod Agencije za privredne registre;
  2. predračuna (ponude), koja treba da sadrži broj i sadržinu obroka (pojedinačne količine od 300 gr) i broj i vrstu pića koji se mogu dobiti za napred naveden iznos novca koji je iz budžeta projekta opredeljen za ovu uslugu.

Kopiju rešenja o registraciji i predračun (ponudu) potrebno je poslati na email adresu info@monitor.org.rs, sa naznakom: Prijava za uslugu pružaoca obroka za 4 istraživača, do 20. februara u 23.59 časova.

Neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje prilikom selekcije.  

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom, zahtevi za pojašnjenje i druge informacije, zainteresovani ponuđači mogu dobiti isključivo pismenim putem, preko emaila info@monitor.org.rs sa naslovom maila: Upit u vezi javnog poziva. Upiti se mogu slati do 15. februara 2023. do 20:00h. Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite će se dostaviti najkasnije do 17. februara 2023. do 16:00h.

Rezultati selekcije očekuju se do 28. februara 2023., kada će biti doneta odluka o odabiru pružaoca usluge.

Rok u kojem ćeugovor biti zaključen

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđaćem kojim je dodeljen ugovor u roku od 10 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 204. Zakona.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda, naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za pondođenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 151. stav 2. tačka 3) Zakona.

U slučaju da ponuđač kome je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor, Naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.