Predstavnik OCD MONITOR, Rafet Nikšić, imenovan za člana Saveta za mlade Novog Pazara

This post is also available in: enEnglish (енглески)

Na osnovu člana 36. a u vezi sa članom 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravo („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 50. Statuta grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“ br. 6/2019), član 56, 75. i 83. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, br. 6/2019), Skupština grada Novog Pazara, na sednici održanoj 18. maja 2021. godine donela je odluku o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za mlade.

Za predsednika Saveta za mlade grada Novog Pazara imenovana je Amra Šabotić, za zamenika predsednika imenovana je Aleksandra Nešković. Pored izbora predsednika i potpredsednika, pomenutom odlukom je imenovano i 13 članova Saveta za mlade grada Novog Pazara, a jedan od imenovanih članova je i član OCD MONITOR, Rafet Nikšić, diplomirani pravnik iz Novog Pazara.

#savetzamlade #gradnovipazar #ocdmonitor #monitornp #monitorcso #mladi #udruzenja #monitor #novipazar #obrazovanje #razvojmladih