Učešće na međunarodnoj konferenciji o zaštiti ljudskih prava u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – Ombudsmana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U periodu of 28-29. Oktobra 2022. godine u Novom Sadu, u zgradi rektorata novosadskog univerziteta, održana je međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Zaštita ljudskih prava: Od detinjstva do prava na dostojanstvenu starost – Ljudska prava i institucije, koju su zajedničkim naporima organizovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i  Institut za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda.

Učešće na konferenciji uzeli su brojnih akademskih, naučno-istraživačkih, nezavisnih i drugih relevantnih organizacija i institucija iz Republike Srbije, zemalja u okruženju i zemalja Evropske unije. Oni su tokom dva dana govorili o dostojanstvu, novom konstitucionalizmu, pristupu pravdi, nejednakom tretmanu, doprinosu naučnih institucija unapređenju ljudskih prava, etičkoj dimenziji institucija, zaštiti maloletnika i prava nerođene dece, deci kao subjektima krivičnog sistema i učesnika u kliničkom ispitivanju lekova, pravima migranata, klimatskim promenama, iskustvima deinstitucionalizacije, ulozi škole u prevenciji vršnjačkog nasilja, te zapošljavanju kao ključnoj društvenoj i ekonomskoj vezi između mladosti i starosti. Na konferenciji se razgovaralo i o staračkim domovima, zlostavljanju starih, starenju zatvorske populacije, ljudskim pravima u vremenu korone, a učesnicima skupa je ponuđen i odgovor na pitanje zašto nema formalnog prava na sreću.

Prof. dr Aleksandar Ivanović, predsednik udruženja građana MONITOR i Ivan Petrović, zamenik lokalnog ombudsmana grada Kraljeva i član udruženja građana MONITOR, sa koautorskim radom na temu: “Prava pacijenata i standardi zaštite ljudskih prava u zdravstvenom sistemu Republike Srbije” uzeli su učešće na pomenutoj konferenciji. Polazeći od činjenice da građani imaju potrebu za zdravstvenom zaštitom od detinjstva do starosti, oni su se u prezentovanom radu bavili pitanjem zaštite prava pacijenata u Republici Srbiji, prikazujući i detaljno analizirajući odredbe Zakona o pravima pacijenata. Posebnu pažnju posvetili su njihovoj usklađenosti sa Evropskom poveljom o pravima pacijenata i preporukama Saveta Evrope u ovoj oblasti. Cilj rada je bio da se kroz razmatranje de lege lata odredbi u ovoj oblasti ukaže na postojeće nejasnoće, kao i na nedostatke zakona i ponudi de lege ferenda rešenja za unapređenje zakonskih odredbi koje se tiču zaštite prava pacijenata i standarda zaštite ljudskih prava u zdravstvenom sistemu Republike Srbije.