Realizovan zagovarački proces po pitanju usvajanja nacrta Akcionog plana za Bezbednosni modul Plana održivog razvoja grada Novog Pazara 2021-2030

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U periodu od juna do decembra udruženje građana MONITOR iz Novog Pazara je u saradnji sa Savetom za bezbednost grada Novog Pazara, a uz finansijsku podršku podršku Misije OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije sektora bezbednosti u Republici Srbiji – faza 5“ koji podržava Vlada Švedske realizovalo projekat pod nazivom „Učešće građana u izradi akcionog plana za sprovođenje Plana održivog razvoja Grada Novog Pazara – Bezbednosni modul, za period 2021. -2030“.

Projekat je realizovan sa ciljem izrade nacrta Akcionog plana za sprovođenje Plana održivog razvoja Grada Novog Pazara – Bezbednosni modul, za period 2021-2030 uz uključivanje građana u proces kreiranja ovog nacrta, te sprovođenje zagovaranja usvajanja istog od strane nadležnog organa lokalne samouprave.

Nakon sprovedenog istraživanja, izrade prve verzije Akciong plana, kao i procesa konsultacija sa javnošću, početkom novembra meseca 2022. godine izrađena je finalna verzija nacrta Akcionog plana i pristupljeno je realizaciji druge faze projekta. Cilj druge faze projekta projekta je uspostavljanje dijaloga sa relevatnim akterima (inicijatorima, facilitatorima i donosiocima odluka) na nivou lokalne samouprave Novi Pazar i zagovaranje usvajanja izrađenog Akcionog plana.

Shodno navedenom projektni tim je u periodu od novembra-decembra 2022. godine održao pojedinačne sastanke sa gradonačelnikom Novog Pazara, Predsednicom skupštine grada Novog Pazara, Šefovima odborničkih grupa u skupštini grada Novog Pazara, članovima gradskog veća, rukovodiocima gradske uprave, sekretarima gradskog veća i gradske skupštine. Ovi sastanci imali su za cilj upoznavanje navedenih aktera sa sadržinom izrađenog nacrta Akcionog plana, kao i sa samim načinom na koji je isti izrađen. Uz to ovi sastanci su poslužili za davanje eventualnih sugestija ili predloga na izrađeni nacrt Akcionog plana, pre nego što isti zvanično bude predložen za usvajanje.

Nakon sprovedenog procesa zagovaranja i uvažavanja sugestija predstavnika lokalne samouprave u u narednom periodu se očekuje predlaganje usvajanja izrađenog nacrta Akcionog plana od strane Saveta za bezbednost grada Novog Pazara.