Javni poziv za poziciju eksperta iz oblasti ekološke bezbednosti

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“ u periodu od marta 2023. do februara 2024. godine, raspisuje javni poziv za poziciju eksperta/kinje iz oblasti ekološke bezbednosti za izradu metodologije projekta za potrebe istraživanja u sklopu projekta i izrade nacrta lokalnih politika zaštite životne sredine za grad Novi Pazar

Ekspert/kinja za izradu metodologije istraživanja za potrebe projekta biće odgovorna neposredno Koordinatoru projekta.

Neophodne kvalifikacije:

 • Završene doktorske akademske studije, tj. studije trećeg stepena (8 stepen stručne spreme) iz oblasti prava, kriminalističkih nauka, bezbednosti ili srodnih disciplina;
 • Minimum 10 godina iskustva u naučno-istraživačkom radu u oblasti bezbednosti;
 • Iskustvo u realizaciji najmanje 1 projekata iz oblasti ekološke bezbednosti;
 • Iskustvo u sprovođenju istraživanja, analize i izrade kvalitativnih i komparativnih izveštaja iz oblasti ekološke bezbednosti.

Poželjne kvalifikacije:

 • Iskustvo u ekspertskim pozicijama u projektnim timovima;
 • Članstvo u profesionalnim-strukovnim udruženjima ili radnim telima čiji domen rada je vezan za pitanja bezbednosti;
 • Iskustvo nastupa u medijima – na televiziji.

Opis zadataka i poslova:

 • Izrada metodologije za izradu nacrta Programa zaštite životne sredine i Akcionog plana iz oblasti životne sredine za grad Novi Pazar za period od 2022-2030;
 • Sprovođenje desk istraživanje u svrhu izrade nacrta Programa zaštite životne sredine i Akcionog plana iz oblasti životne sredine za grad Novi Pazar za period od 2022-2030;
 • Obavljenje ekspertskih intervjua sa predstavnicima Odeljenja za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlja na radu i drugim relevantnim subjektima po pitanju prikupljanja informacija za izradu nacrta Programa zaštite životne sredine i Akcionog plana iz oblasti životne sredine za grad Novi Pazar za period od 2022-2030;
 • Izrada nacrta Programa zaštite životne sredine i Akcionog plana iz oblasti životne sredine za grad Novi Pazar;
 • Uzimanje  učešća u tri javne konsultacije po pitanju finalizacije nacrta napred navedenih dokumenata i izradi finalnu verziju nacrta istih;
 • Uzimanje učešća u snimanju video materijala koji imaju za cilj podizanje svesti građana o uznačaju lokalnih politka zaštite životne sredine u lokalnoj zajednici.

Uslovi rada, period i tip angažovanja:

Angažman predviđa obavljanje zadataka u sklopu pola radnog vremena: 20 sati u toku radne nedelje. Angažovanje je predviđeno za periodu od 6 meseci, odnosno 24 nedelje, koje će se realizovati u periodu od 01. aprila 2023. do 31. oktobra 2023, a prema dinamici realizacije koju odredi Koordinator porojekta.  Odabrani ekspert/kinja biće angažovan/na Ugovorom o autorskomom delu. Angažovanom ekspertu/kinji biće isplaćen honorar u bruto iznosu od 175.830,30 dinara.

Način prijave: 

Zainteresovani kandidati/kinje se prijavljuju slanjem:

 1. svoje biografije 
 2. propratnog pisma(do 500 reči), koje odgovara na ključna pitanja: šta kandidata/kinju posebno preporučuje za obavljanje ovog angažmana? Koja neposredna iskustva kandidat/kinja poseduje, a relevantna su za ovaj javni poziv? Zbog čega su motivisani da budu angažovani na ovom projektu?

CV i propratno pismo potrebno je poslati na imejl adresu info@monitor.org.rs, sa naznakom: Prijava za poziciju eksperta/kinje za za izradu metodologije istraživanja za potrebe projektado 29. marta u 23.59 časova.

Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje prilikom selekcije.  

Komunikacija sa ugovaračem:

Sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom, zahtevi za pojašnjenje i druge informacije, zainteresoani kandidati mogu dobiti isključivo pismenim putem, preko emaila info@monitor.org.rs sa naslovom maila: Upit u vezi javnog poziva. Upiti se mogu slati do 25. marta 2023. do 20:00h. Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite će se dostaviti najkasnije do 27. mart 2023. do 16:00h.

Rezultati selekcije očekuju se do 01. aprila 2023., kada će sa odabranim ekspertom/kinjom biti i potpisan ugovor o angažovanju. Predviđen početak radnog angažmana je 01. april 2023. godine.